FAQ

Forretningsbetingelser
Persondatapolitik


ARSA Skiltes generelle forretningsbetingelser

De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og produkter leveret af ARSA Skilte ApS.

Det er kundens eget ansvar at læse og forstå de generelle forretningsbetingelser. Ved ”kunde” forstås enhver person, virksomhed eller anden juridisk enhed, der anmoder om produkter eller ydelser fra ARSA Skilte ApS. Enhver anmodning om produkter og ydelser fra ARSA Skilte ApS anses samtidig som kundens accept af de gældende generelle forretningsbetingelser. Kunden hæfter for betaling for de ydelser og produkter, der leveres i henhold til disse forretningsbetingelser.

1. Aftaler

Kun myndige personer, virksomheder og organisationer kan indgå aftale med ARSA Skilte ApS. Kunden skal ved aftaleindgåelse give ARSA Skilte oplysninger om sin adresse. Ved adresseændringer skal kunden straks give ARSA Skilte ApS meddelelse herom.

1.1 Indgåelse

Der indgås så vidt muligt kontraktlig aftale imellem kunden og ARSA Skilte ApS. Er der tale om konsulentsupport i form af mødeaktivitet, og/eller opgaver af kortere varighed, kan der dog indgås mundtlig aftale, eller skriftlig aftale via e-mail eller lignende. Mundtlig eller skiftlig bestilling af udkast til eksempelvis bildekoration, facadedekoration, eller andet hvor ARSA Skilte ApS skal udføre DTP arbejde faktureres på timebasis. I tilfælde af ikke kontraktlig aftale, fremsendes faktura snarest efter mødet/opgaven er afsluttet. Kontrakten er bindende i den fastsatte periode og/eller for det fastsatte timeantal, og kan kun bringes til ophør inden for perioden, såfremt der indtræder misligholdelse fra en af parternes side, eller parterne begge underskriver et dokument, der formulerer hvorledes kontrakten kan ophæves.

1.2 Fortrydelse

Kunden kan fortryde aftalen indtil 2 dage efter aftalens indgåelse, ved at give ARSA Skilte ApS besked herom. Er der tale om en haste opgave eller anden opgave som ønskes løst inden for 48 timer fra ordreafgivelse, fraskriver kunden sig fortrydelsesretten. Hvis en kunde fortryder aftalen inden for fortrydelsesfristen, hæfter kunden ikke for det i aftalen fastslåede beløb. Dog hæfter kunden for den tid (afregnet til normal timepris efter gældende takster) og de materialer, samt ydelser fra evt. tredjemand, der er brugt i tiden mellem aftaleindgåelsen og opsigelsen.

2. Tilbud 

2.1 Alle priser er angivet uden moms med mindre andet er angivet.

2.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af ARSA Skilte ApS. Enten ved mundtlig aftale, skriftlig aftale eller via e-mail.

2.3 Anmodning fra kunden om grafisk udkast/layout af produkt til fremsendelse eller afleveret til kunden betragtes som en ordre og vil derfor blive faktureret såfremt det i sidste ende viser sig at kunden vælger anden leverandør.

2.4 Grafisk udkast/layout tilhører ARSA Skilte ApS indtil godtgørelse herfor er indbetalt på ARSA Skilte ApS konto. Billeder og lign. er ophavsretligt beskyttet fra ARSA Skilte ApSs leverandører og kan erhverves mod særskilt vederlag.

2.5 Tilbud er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbudet.

3. Krav til Kunden

Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere tekst og illustrationer, der skal bruges i det færdige produkt. Kunden skal straks, på opfordring af ARSA Skilte ApS, udlevere de oplysninger, herunder bl.a. brugernavn, adgangskoder og adresser til web-hotel og servere, der er nødvendige for udførelse af de aftalte ydelser. Det er kundens ansvar at læse korrektur på leverede udkast/layouts inden disse offentliggøres, publiceres, trykkes eller på anden måde anvendes af kunden.

4. Ophavsret og immaterielle rettigheder

4.1 Materiale udarbejdet af ARSA Skilte ApS, illustrationer, tekst, ideer og lignende tilhører ARSA Skilte ApS. Alt materiale udarbejdet af ARSA Skilte ApS, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs. at både digital og analog kopiering af tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med ARSA Skilte.

4.2 Brugsret

Kunden erhverver sig brugsrettigheden til det færdige produkt, når dette er fuldt betalt. Kunden må ikke videregive hele eller dele af det færdige produkt til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale herom. ARSA Skilte ApS forbeholder sig retten til at opkræve særskilt vederlag, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand. Brugsretten omfatter kun brug af materiale, tekst, illustrationer og lignende til brug i det leverede produkt. Ophavsretbeskyttet materiale leveret af ARSA Skilte ApS, må ikke modificeres, bruges i anden sammenhæng, end det i henhold til aftalen tilsigtede. Ønsker kunden at erhverve rettigheder udover brugsretten til det færdige produkt, kan dette kun ske ved særskilt, skriftlig aftale og ved særskilt vederlag for overførelsen af rettighederne.

4.3 Kildefiler

Ønsker kunden adgang til kildefiler og brugsret heraf, skal dette foregå ved særskilt aftale samt ved særskilt vederlag.

4.4 Materiale leveret af kunden

For materiale leveret af kunden, er det udelukkende kundens ansvar, at dette materiale ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form at ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønstre og foto-rettigheder, eller andre rettigheder) ved anvendelsen og bearbejdningen af det afleverede materiale, samt at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det anførte gælder såvel hver enkelt del af det afleverede materiale som det samlede produkt. Endvidere vil såkaldte ”trykklare” filer blive produceret direkte uden nogen form for reklamation, såfremt det er kundens egne materialer der er blevet anvendt til at færdiggøre det endelige produkt, eksempelvis billedfiler der er blevet forstørret eller anden form for trykklar fil som ikke er leveret i korrekte farver eller anden form for data fejl.

5. Levering & Godkendelse

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
• Kundens handling eller undladelse.
• De i pkt. 10 nævnte omstændigheder.

Ved disse forsinkelser har ARSA Skilte ApS ret til en forlængelse af leveringstiden uden nødvendigvis at skulle gøre kunden opmærksom herom.

5.1 Det færdige produkt

Når det færdige produkt er kunden i hænde eller meddelt færdigt anses ydelsen for værende fuldført og produktet som værende leveret, og betaling skal foreligge efter gældende betalingsbetingelser. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udførligt har udtrykt sin godkendelse af produktet til ARSA Skilte ApS, og betaling skal efterfølgende foreligge efter gældende betalingsbetingelser.

5.2 Levering af diverse produkter fra ARSA Skilte ApS

Ved levering og montering af facadeskilte, udhængsskilte, byggepladsskilte eller lignende har kunden en periode på 1 uge (5 arbejdsdage) til at meddele ARSA Skilte ApS om eventuelle fejl eller mangler. Såfremt kunden ikke afgiver indsigelser indenfor ovenstående periode anses dette som en godkendelse af produktet og indgåede aftaler med kunden som værende overholdt.

Er det nødvendigt at ændre eksempelvis montering, farver eller anden ændring på leverede produkter i forhold til aftalt, vil kunden blive faktureret særskilt.

Det er kundens eget ansvar at læse korrektur på eventuelle layout eller lignende som er blevet tilsendt eller udleveret til kunden eller som kunden har fremsendt til ARSA Skilte ApS.

ARSA skilte ApS fraskriver sig et hvert ansvar hvad angår korrekturlæsning eller anden form i den henseende. Denne del ligger 100% hos kunden og kan derfor på ingen måde føres tilbage til ARSA Skilte.

6. Mangler

6.1 ARSA Skilte ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

6.2 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

6.3 ARSA Skilte ApS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egen tilvejebringelse til leverancen.

7. Reklamation

Reklamation, vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt af kunden eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang. ARSA Skilte ApS forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for udbedring af fejl og mangler opdaget efter produktet er leveret. Såfremt den pågældende fejl kunne/burde have været opdaget af kunden, ved fremsendelse af layout eller lignende er blevet godkendt og inden opgaven er blevet sat i produktion.

Ved midlertidig skiltning, eksempelvis byggeskilte, kampagnebannere mv. hæfter ARSA Skilte ApS på ingen måde overfor vejr og vind som kan have påvirket fastgørelsen af produktet. Sker der på nogen måde skade på personer eller materiel, vil det til enhver tid være kunden eller kundens forsikring som dækker eventuelle skader, hvis der efterfølgende bliver rejst erstatningskrav omkring de eventuelle skader produktet har forvoldt.

Ved permanent skiltning vil det ligeledes være kunden der hæfter for skyldspørgsmålet, såfremt produktet betegnes som værende leveret. (se eventuelt pkt. 5 stk. 2)

8. Køretøjer / Bildekoration

ARSA Skilte ApS fraskriver sig et hvert ansvar for kundebiler og påhængskøretøjer, dette gør sig gældende for både indregistrede og uindregistrerede køretøjer (herunder også hyrevogne), varevogne, lastbiler eller andre påhængskøretøjer. Alle køretøjer eller påhængsvogne som forefindes på matriklen Hattemagervej 24, 9000 Aalborg er altid i kundens, ejeren eller bilforhandlerens varetægt, dermed er det ikke ARSA Skilte ApS som står for ansvaret af disse, dermed er det til enhver tid altid kundens egen forsikring som skal dække eventuelle skader.

Transport af kunders køretøjer holdes ARSA Skilte ApS og ARSA Skiltes ApS ansatte skadesfrie, såfremt der måtte ske færdselsuheld eller anden skade på kundens køretøj. Dette ligger for kundens eller bilens ejers regning.

Ved totalindpakning bør kunden sørge for at forhindringer er afmonteret køretøjet ved aflevering af dette, herunder håndtag, antenner eller lign.

Alle køretøjer skal leveres tørre og renegjort. Anses et køretøj som værende beskidt eller for våd til montering ved almindelig aftørring med klud, forbeholder ARSA Skilte ApS sig retten til at udsætte leveringstiden og rengøre/tørre bilen på kundens regning.

ARSA Skilte ApS yder ved solfilmsmontering ikke rengørring indvendig i bilen. Det er kundens pligt at levere en rengjort støvfri bil. Opfyldes dette ikke af kunden, kan ARSA Skilte ApS ikke gøres ansvarlig af det endelige resultat af den monterede solfilm.

9. Betaling

Efter levering fremsendes en faktura. Rettidig betaling skal foreligge seneste 8 dage efter fakturadatoen. Betaling foregår ved kontant betaling eller ved bankoverførelse til den på fakturaen oplyste bankkonto. Såfremt betaling ikke foreligger rettidigt forbeholder ARSA Skilte ApS sig retten til at tillægge, pr. påbegyndte måned, morarenter på 2% af fakturaens pålydende samt et rykkergebyr på Kr. 100,00. Betaling skal foreligge i dansk valuta. Ved manglende rettidig betaling, stoppes alle igangværende aktiviteter og ingen nye påtages, indtil aftalte betaling foreligger til fulde. Sker dette ikke vil sagen i sidste ende overdrages til inkasso.

9.1 Løbende ydelser

For løbende ydelser leveret af ARSA Skilte ApS samt for ydelser, hvor der ikke er indgået separat skriftlig aftale, faktureres kunden på uge basis.

9.2 Hæftelse for betaling

Kunden hæfter for betaling for de ydelser og produkter, der leveres i henhold til disse forretningsbetingelser. Foreligger betaling ikke rettidig, har ARSA Skilte ApS ret til at fjerne det leverede produkt fra kundens køretøj eller nedtage eventuelle skilte eller lignende produkter, eller forhindre normal afvikling, af produktet indtil betalingen foreligger. Fjernes/deaktiveres produktet, er kunden stadigvæk forpligtet til at betale fakturaen i fulde. ARSA Skilte ApS vil dog vederlagsfrit reetablere/aktivere produktet, når betalingen foreligger til fulde.

9.3 Afregning af tidsforbrug

For ydelser, der udføres på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte halve (1/2) time. For ydelser, der foretages hos kunden eller på et andet sted end på ARSA Skilte ApSs firmaadresse, faktureres kunden ifølge skriftligt tilbud eller særskilt aftale via e-mail eller lignende.

9.5 Depositum

For aftaler om ydelser og produkter, der samlet overstiger en pris på Kr. 10.000,00,- forbeholder ARSA Skilte ApS sig retten til at opkræve et depositum på optil 60 procent af den forventede slutpris. Samtidig har ARSA Skilte ApS ret til at sætte arbejdet i bero, indtil det ønskede depositum er i hænde, og leveringsdatoen udskydes tilsvarende antal arbejdsdage.

10. Ansvarsbegrænsning

ARSA Skilte ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af ARSA Skilte ApS med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. ARSA Skilte ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter og ydelser leveret af ARSA Skilte ApS ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra ARSA Skilte ApS side.

Alle emner herunder også køretøjer skal til enhver tid altid være dækket af kundens egen forsikring. ARSA Skilte ApS forsikring dækker ikke hærværk, tyveri eller lign.

ARSA Skilte ApS kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis ARSA Skilte ApS har bidraget til formuleringer og illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har ARSA Skilte ingen ansvar for fejl, mangler samt evt. uforudsete følger af brugen af produktet. Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene kunden. ARSA Skilte ApS har ikke ansvaret for internet/mail eller fragt leverancer. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra ARSA Skilte ApS.

ARSA Skilte ApS kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefier.

11. Force majeure

Såfremt ARSA Skilte ApS ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger udenfor ARSA Skilte ApS kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inklusiv tele- og netværksleverandører), eller lignende skal ARSA Skilte være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe sådanne situationer består.

ARSA Skilte ApS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

12. Underleverandører

ARSA Skilte ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

13. Ændringer i vilkår og priser

ARSA Skilte ApS offentliggør de til enhver tid gældende generelle forretningsbetingelser på sin hjemmeside (www.arsaskilte.dk). Ændringer af vilkår for allerede indgåede aftaler om løbende ydelser, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal her underrettes ved fremsendelse af en meddelelse, eventuelt via e-mail eller i forbindelse med udsendelse af en opkrævning. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. For allerede indgåede aftaler om levering af engangsydelser, er det de ved aftaleindgåelsen gældende forretningsbetingelser og de i aftalen anførte priser som benyttes. ARSA Skilte ApS priser kan reguleres uden varsel.

Ved ordrer under Kr. 500,00 forbeholder ARSA Skilte ApS sig retten til at opkræve et fakturerings gebyr på Kr. 50,00.

Alle priser offentliggjort af ARSA Skilte ApS er altid ekskl. moms og eventuel fragt.

ARSA Skilte ApS forbeholder sig retten til at vælge fragtmulighed efter bedste skøn.

14. Tvister

En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov.


Persondatapolitik hos ARSA Skilte

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos ARSA Skilte.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

ARSA Skilte indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.arsaskilte.dk er ARSA Skilte, Hattemagervej 24, cvr nr. 25973984

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Curanet , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Curanets datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@arsa-skilte.dk.